LIFE PYRENEES4CLIMA

Esteu aquí

Mecanisme de financament: 
Programa LIFE
Data d'inici: 
01/11/2024-31/04/2031
Cap de fila: 
CTP OPCC
Nom de la coordinadora: 
Eva García Balaguer
Persona de contacte: 
Eva García Balaguer

Objectius

El principal objectiu de l'estratègia EPiCC és donar suport a mesures integradores d'adaptació i mitigació que
crearan sinergies positives per a millorar radicalment la resiliència de la regió hispà-franc-andorrana
Pirinencs al Canvi Climàtic, i el projecte LIFE-SIP PYRENEES4CLIMA dona suport a la seva plena
implementació. L'estratègia segueix els principis de:

  • COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA. Promoure la interacció entre les regions pirinenques mitjançant la identificació de mesures d'adaptació prioritàries comunes i harmonitzant-les amb els esforços regionals i nacionals.
  • GENERACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS. Promoure el coneixement interdisciplinari i interterritorial, la identificació d'experiències i bones pràctiques, la seva valorització i transferència a tots els territoris i sectors dels Pirineus.
  • ACCIÓ INNOVADORA. Explorar, promoure i implicar-se en enfocaments innovadors, tant tecnològics de gestió i governança, que fomentin la connexió entre ciència, política, pràctica i societat;
  • ACCIÓ SINÈRGICA AMB L'ESTRATÈGIA PIRINENCA DE LA CTP. Promoure sinergies amb sectors i amb accions de mitigació i la integració del canvi climàtic en les actuacions d'altres àrees i sectors de l'Estratègia Pirinenca 2018-2024;
  • VISIBILITAT EUROPEA I INTERNACIONAL. Contribuir a la visibilitat europea i internacional de l'especificitat climàtica de les zones de muntanya i el caràcter transfronterer dels Pirineus.

Objectiu específic 1

Millorar la resiliència dels Pirineus al canvi climàtic com a element substancial per a millorar també la resiliència en els territoris connectats o dependents dels serveis ecosistèmics.

Objectiu específic 2


Catalitzar accions de demostració de resiliència al canvi climàtic en zones de muntanya en els 5 sistemes identificats.

Objectiu específic 3

Reforçar l'aplicació de les polítiques europees, les polítiques climàtiques estatals d'Espanya, França i Andorra i les estratègies climàtiques regionals als Pirineus a través de la cooperació territorial.

Paquets de treball i objectius operatius

 

El projecte LIFE-SIP PYRENEES4CLIMA està organitzat en 12 paquets de treball.

En primer lloc, el projecte inclou 5 paquets de treball totalment alineats amb els 5 sistemes identificats en el EPiCC que cobriran l'execució d'accions de pilotatge i demostració associades al Clima (WP2), Àrees
Naturals Resilients (WP3), Economia de Muntanya Adaptada (WP4), Població i Territori (WP5) i Governança (WP6). També hi ha un grup de 3 paquets de treball horitzontals que secundaran i facilitaran la consecució de tots els
tots els impactes esperats, a través de: la capacitació de les parts interessades públiques i privades (WP7), el seguiment dels impactes del projecte (WP8), la comunicació i la gestió de la informació (WP9). (WP8), Comunicació i transferència de resultats (WP9) i Transparència i replicabilitat (WP10).

Des d'un punt de vista més operatiu, i per a la consecució de cadascun dels objectius estratègics, el projecte vetllarà per la consecució d'una sèrie d'objectius operatius vinculats als paquets de treball clau:

Generar un coneixement detallat de l'estat actual del canvi climàtic als Pirineus mitjançant l'anàlisi de les tendències climàtiques a llarg termini per a la.
Proporcionar conjunts de dades de simulació climàtica que cobreixin totes les variables climàtiques dirigides a la majoria dels sectors coberts per l'estratègia EPiCC i millorar el nivell de coneixement sobre els futurs del clima als Pirineus, amb una informació d'alta resolució i anàlisi de les diverses fonts d'incertesa procedents dels escenaris climàtics i dels models climàtics.
Proporcionar un conjunt d'índexs climàtics multisectorials per al conjunt dels Pirineus que puguin utilitzar-se per a avaluar els processos i els impactes del canvi climàtic i per a millorar el coneixement sobre el futur del clima als Pirineus processos i impactes del canvi climàtic i per a millorar les decisions de les diferents parts interessades i usuaris finals relacionats amb l'adaptació al canvi climàtic en sectors socioeconòmicament vulnerables (com el turisme, l'energia transportis, infraestructures, agropastoralisme i salut).
Iniciar els treballs essencials per a desenvolupar un servei climàtic amb seguiment en temps real sobre l'extensió espacial i la gravetat dels diferents riscos climàtics, incloses les onades de calor, onades de fred, precipitacions extremes i sequeres en tot el Pirineu amb una alta resolució espacial.

Promoure una millor gestió dels recursos hídrics dels Pirineus desenvolupant eines d'informació innovadores per a comprendre millor i controlar de manera contínua els elements clau del cicle hidrològic pirinenc, i mitjançant la implementació de casos d'estudi específics que se centrin en accions en sectors concrets.
Proporcionar als ciutadans, a les administracions públiques i els gestors els indicadors qualitatius necessaris dels impactes del canvi climàtic en els ecosistemes i espècies sentinella. En particular, indicadors avançats i fiables basats en l'experiència prèvia i en sensors, observacions i protocols nous que puguin servir de base per a les sèries de dades a llarg termini necessàries per a desenvolupar i aplicar les polítiques de mitigació i restauració més adequades.
Millorar la comprensió dels efectes de la gestió adaptativa en l'estructura i funció dels boscos i pasturatges pirinencs i els ecosistemes sensibles d'alta muntanya.
Proporcionar eines i protocols per a la millora de la interconnectivitat ecològica en espais naturals i llocs estratègics.
Aplicar eines per a la detecció precoç i el control transfronterer d'espècies exòtiques invasores sensibles al canvi climàtic al canvi climàtic.

Desenvolupar estratègies i models per a l'adaptació i transició de les estacions d'esquí i muntanya al canvi climàtic, desenvolupar solucions de circularitat en l'economia turística pirinenca mitjançant la posada en marxa d'una Incubadora d'Innovació Turística i desenvolupar ofertes turístiques transfrontereres específiques, connectades amb les propostes de mobilitat tova (tren, bicicleta) desenvolupades als Pirineus.
Promoure l'adaptació a través de l'avaluació, implementació i assaig de diferents pràctiques agro-silvo-pastorals per a fer front als reptes del canvi climàtic a les regions pirinenques.
promoure i reforçar la comercialització local dels productes agrícoles i pastorals mitjançant la creació de bucles de consum virtuosos (circuits curts circuits, reducció del transport de mercaderies) i mitjançant el desenvolupament de nous productes (diversificació, estructuració econòmica de les explotacions en un circuit virtuós).
Testar, promoure i desplegar nous models en la interfície "bosc-fusta" que integrin la gestió forestal conscient i sensible dels processos naturals, tenint en compte la multifuncionalitat del bosc (producció de fusta raonada mantenint els serveis ecosistèmics prestats), establint un diàleg entre les parts interessades.

Millorar el coneixement sobre els serveis ecosistèmics, la seva valorització i fomentar la seva implantació als Pirineus.
Aplicar el concepte "One Health" als Pirineus, estimant la influència de diversos problemes ambientals accentuats pel canvi climàtic sobre la salut de les persones i en ecosistemes vulnerables. En particular, l'impacte dels contaminants atmosfèrics i de l'aigua en la salut de les persones.
Potenciar les solucions basades en la naturalesa per a reforçar el paper protector dels boscos pirinencs per a respondre als perills naturals amb un enfocament multirisc en les zones de muntanya, i els sistemes de pasturatges mitjançant la restauració ecològica del sòl.
Potenciar l'acció climàtica local en el massís pirinenc promovent la sostenibilitat local amb el compromís dels actors locals i les xarxes climàtiques municipals.
Promoure iniciatives reeixides de ciència ciutadana en el territori com a recurs que possibiliti la implicació i el compromís i dur a terme una acció conjunta i transfronterera per a la dinamització i promoció de la ciència ciutadana als Pirineus, buscant un efecte demostratiu i multiplicador.

Consolidar i reforçar un sistema de governança multinivell, adaptant-lo a les noves necessitats del EPiCC, assegurant així la coordinació vertical i horitzontal de les accions del EPiCC amb les polítiques climàtiques locals, regionals i estatals i amb l'Estratègia Europea d'Adaptació al Canvi Climàtic, i promovent la integració del canvi climàtic en les polítiques sectorials i especialment a nivell municipal.
Potenciar l'acció climàtica local en el massís pirinenc promovent la sostenibilitat local amb el compromís dels actors locals i les xarxes climàtiques municipals.
Garantir el bon funcionament de les tasques de seguiment i avaluació del EPiCC, promoure la participació de tota mena d'actors i del públic en general dels Pirineus en el seu desenvolupament i disposar de la necessària informació objectiva, actualitzada i accessible de manera contínua.
Comprendre millor els efectes del CC en diversos sectors, i com aquests efectes podrien evitar-se amb polítiques de mitigació i adaptació. En definitiva, s'espera explicar què està passant amb el canvi climàtic als Pirineus, com està evolucionant el clima i com impacta en la serralada, tant en els sistemes naturals com en els socioeconòmics, i finalment, com podem adaptar-nos a aquests impactes.
Desenvolupar i assegurar el manteniment evolutiu de les eines, informes i indicadors del EPiCC en una Plataforma Integrada de Recursos per a l'Acció Climàtica per als Pirineus, incloent-hi una nova Plataforma del Sistema d'Informació Geogràfica sobre els impactes del Canvi Climàtic als Pirineus.

En segon lloc i de manera transversal, la Gestió i coordinació del projecte (WP12) integra les diferents accions se centraran en assegurar la correcta gestió i coordinació de les accions previstes en els diferents grups de treball centrals. Inclourà tots els mecanismes de coordinació amb els projectes LIFE IP existents en la zona: NADAPTA (LIFE-IP 2016), URBAN KLIMA 2050 (LIFE-IP 2018) i ARTISAN (LIFE-IP 2018). També es dugués a terme la coordinació i cerca de fons i projectes complementaris (WP1), així com activitats específiques de rèplica i transferència dels resultats dins i fora dels Pirineus, per a potenciar la pràctica i l'escalat de mesures d'adaptació al canvi climàtic en zones de muntanya (WP10).

L'objectiu principal del WP12 és garantir la consecució dels resultats del projecte a través d'una coordinació tècnica i administrativa, així com garantir una coordinació organitzativa i financera fluida, oportuna i eficient. coordinació tècnica i administrativa, així com garantir el compliment dels compromisos contractuals amb el CINEA. Per tant, aquesta acció s'ocuparà de:

Flux de comunicació i presentació d'informes al CINEA (declaracions de costos, auditories i informes periòdics).
Seguiment i planificació dels progressos del projecte.
Procediments de presa de decisions.
Creació de xarxes i interacció amb tercers (parts interessades, responsables polítics, institucions...).
Preparació de les reunions periòdiques

Activar una llista de fons complementaris potencials i actualitzar la llista de fons complementaris obtinguts anualment per a mantenir-se actualitzada la informació sobre les possibles oportunitats de finançament i mostrar la recepció de fons amb la finalitat d'obtenir una millor difusió del projecte.
Desenvolupar una metodologia perquè el consorci del projecte estigui al dia dels possibles fons complementaris amb la finalitat de continuar desenvolupant noves accions complementàries que donin valor afegit al projecte i millorar l'adaptació al canvi climàtic als Pirineus.
Establir reunions anuals per a revisar les oportunitats de matching i els fons complementaris detectats i obtinguts amb la finalitat de continuar millorant les activitats que facin que els Pirineus estiguin millor adaptats al Canvi Climàtic.

Difondre les solucions tècniques innovadores d'adaptació provades en el marc del projecte LIFE PYRENEES4CLIMA a altres zones de muntanya de la Unió Europea, amb la finalitat de fomentar i impulsar opcions innovadores d'adaptació.
Promoure la integració de les estratègies i solucions més reeixides provades en el projecte PYRENEES4CLIMA en altres regions de muntanya europees per a millorar la resiliència climàtica.
Identificar possibles parts interessades disposades a reproduir les solucions d'adaptació provades i transferir els resultats del projecte a fi d'impulsar una via d'adaptació innovadora per a millorar la resiliència de les muntanyes europees a tots els nivells de governança.
Elaborar un pla específic de transferibilitat i replicabilitat per a estandarditzar l'aplicació de PYRENEES4CLIMATE en altres zones de muntanya europees.
Garantir la transferibilitat i replicabilitat dels resultats del projecte LIFE PYRENEES4CLIMA a través d'un conjunt de subtareas diferents i específiques, principalment relacionades amb la recopilació de lliçons apreses o bones pràctiques innovadores per a l'adaptació, a altres zones de muntanya.
Promoure la inclusió dels resultats provats més reeixits del projecte en futures polítiques i acords internacionals a través de la signatura d'acords amb les xarxes i organismes existents i cooperar amb els socis polítics del projecte de la regió pirinenca i altres parts interessades de fora de la zona.

Resultats esperats

 

Ampliació de la cobertura temporal de les dades de temperatura de l'aire i precipitacions, abans de 1959 per a tota la regió.
Augment del nombre de variables climàtiques controlades en tota la regió: de 3 variables al principi del projecte a 7.del projecte a 7.
Creació d'una base de dades de precipitacions subdiarias (horàries) per a tota la regió: aquesta base de dades no està disponible actualment.
Quantificació i abast geogràfic del fenomen Elevation Depending Warming, als Pirineus: aquesta informació es desconeix en l'actualitat.
Noves projeccions de canvi climàtic per al conjunt dels Pirineus basades en els nous models (del Coupled Model Intercomparison Project CMIP5 (fase 5) a CMIP6 (fase 6)) i amb major resolució espacial (de 5 km a 1 km).
Subministrament d'una plataforma de codi obert en temps real per al seguiment de fenòmens extrems (és a dir, onades de calor, onades de fred, precipitacions extremes i sequeres) als Pirineus. Aquesta plataforma no està disponible actualment i inclourà: i) el sistema informàtic central per a processar les dades i generar els productes automàticament, ii) la base de dades de variables climàtiques necessària per a generar els índexs de perillositat climàtica i iii) una eina web de visualització i consulta basada en la web amb diferents funcionalitats per a accedir a les dades.

Una eina operativa de modelització hidrològica dels Pirineus que permetrà una avaluació periòdica del cicle hidrològic en tot el massís. També inclourà un model hidrològic operatiu dels Pirineus amb capacitat de previsió estacional.
Una nova sèrie d'indicadors quantitatius de l'impacte del CC per a ecosistemes vulnerables, hàbitats (criosfera, hidrosfera, biosfera) i espècies indicatives (bosc, flora, fauna, espècies exòtiques invasores) així com sòls agrícoles i un repositori de dades basat en la web situat en el geoportal del OPCC amb eines per a analitzar i visualitzar les noves sèries temporals.
Tendències a llarg termini de més de 200 espècies vegetals i comunitats vegetals d'interès i vulnerables al canvi climàtic, amb una estimació dels riscos de declivi i les taxes d'extinció i determinació dels entorns més vulnerables i resilients davant el canvi climàtic, i el paper de la xarxa Natura 2000.
Una sèrie temporal de dades (d'almenys 10 anys de durada) sobre l'estructura i funció dels ecosistemes (composició de les espècies, composició física i química del sòl, rendiment productiu de les espècies, com la producció de biomassa). Nous conjunts de dades de calibratge per a almenys 6 tipus de bosc diferents (2 a Navarra, 4 a Catalunya). Generar un conjunt de millors pràctiques tècniques entorn de l'ús del foc (cremes prescrites) i els herbívors (herbivoría pítrica, pasturatge dirigit) amb finalitats mediambientals (diversitat del paisatge, conservació d'hàbitats prioritaris de la UE) i de protecció (reduir grans continuïtats de combustibles en zones crítiques, com les crestes de les muntanyes, per als incendis forestals).
Nous conjunts de dades sobre el segrest de C orgànic del sòl en camps sotmesos a agricultura ecològica i silvicultura climàticament intel·ligent, així com mapes amb referències geogràfiques al contingut de C dels sòls i la capacitat potencial de segrest de C, la temperatura i la humitat del sòl baix diferents usos de la terra i gestió del sòl, tipus de sòl i clima.
Una llista d'espècies de flora i hàbitats vulnerables al CC, una llista d'espècies exòtiques invasores (fauna i flora) i la informació de les parts interessades en la conservació d'espècies i hàbitats.
Un diagnòstic de les continuïtats ecològiques actuals i dels hàbitats vulnerables.
Restauració ecològica de les estacions d'esquí amb 3 casos pilot a França i Espanya, aplicant un pla de control a escala dels Pirineus amb llocs d'erradicació i el seu seguiment per a una planta exòtica invasora.

Turisme sostenible: Fulls de ruta adaptatius establerts en funció de les principals tipologies i perfils de les estacions d'esquí dels Pirineus i de les seves diferents vulnerabilitats (clima, condicions de neu, model econòmic i els seus impactes sobre el medi ambient), Una Incubadora d'Innovació Turística funcional (solucions energètiques sostenibles, pla de gestió dels residus alimentaris en la restauració, esquema local de circuits ecoturístics accessibles, i continguts de formació específics en l'àmbit del "turisme circular", Guia i promoció d'ofertes turístiques transfrontereres en relació amb el desplegament d'una oferta de mobilitat suau. L'objectiu serà garantir que l'enfocament sigui a llarg termini i sostenible (més enllà del projecte PYRENEES4CLIMA).
Quatre casos pilot en 17 llocs mitjançant pràctiques agro-silvo-pastorals als Pirineus adaptades al canvi climàtic. Una guia amb bones pràctiques i recomanacions estratègiques i operatives que recopili els principals resultats i conclusions dels casos pilot. Un full de ruta per a millorar la comercialització dels productes de l'agricultura i el pasturatge als Pirineus.
Una xarxa operativa de 6 territoris pilot repartits en 4 regions en els quals els enfocaments de gestió forestal adaptativa pròxims als processos naturals són el motor d'una transició cap a una bioeconomía circular innovadora del sector forestal-fuster i que integrin a les poblacions locals i als representants triats.

Sis (6) metodologies multisectorials co-construïdes per a l'adaptació al canvi climàtic per a fer front als reptes existents generats per fenòmens meteorològics extrems i condicions que afecten la salut de les persones, amenacen la disponibilitat d'aigua i augmenten la incidència de riscos en zones d'alta muntanya a causa de la major variabilitat climàtica.
Vuit (8) casos pilot distribuïts al llarg dels Pirineus, tant en la vessant nord com en la sud (França i Espanya), representatius dels reptes actuals en matèria de fenòmens extrems i de les necessitats de les poblacions i territori per a estar millor preparats i equipats per a fer front al canvi climàtic. També es definiran, provaran i es tindran en compte en les estratègies de resiliència per a fer front als fenòmens i condicions climàtics extrems.
Crear i enfortir una dinàmica de treball col·laboratiu compost per onze (11) entitats expertes en canvi climàtic, des d'una comprensió multisectorial i multinivell del territori pirinenc.

Promoure l'acció climàtica local en municipis de muntanya desfavorits. Adaptació de les eines per a la generació de plans locals d'acció climàtica als municipis de muntanya amb l'elaboració d'una guia metodològica i la seva presentació en el territori (7 tallers de difusió), la promoció de trobades de xarxes locals de sostenibilitat (3); la presentació de 40 noves Bones Pràctiques en acció climàtica local i 5 tallers per a la transferència de coneixement entre regions i la promoció del compromís a nivell local. I promoció del Pacte d'Alcaldes per al Clima i l'Energia als Pirineus.
Revitalització del comitè de representants territorials de canvi climàtic del OPCC (actual Comitè Tècnic de l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic) i impuls de la integració de l'enfocament transfronterer i de muntanya en les polítiques climàtiques regionals, així com la coordinació horitzontal de les accions del EPiCC amb les polítiques climàtiques territorials en curs. Els 6 governs regionals dels Pirineus són socis del projecte LIFE SIP i s'han compromès a participar activament en aquesta tasca.
La gestió i promoció de trobades amb representants nacionals i europeus en matèria de canvi climàtic en zones de muntanya. En concret, l'organització d'una trobada biennal per a compartir els avanços i novetats de les polítiques climàtiques a Europa (Fòrum Europeu de la Muntanya). La consolidació i dinamització d'un sistema multinivell de governança del EPiCC d'acord amb les noves necessitats, com l'ampliació del Comitè Assessor en les seves tasques d'assessorament i orientació.
La implantació i dinamització de la governança establerta en el Comitè de Seguiment del EPiCC (MESEPiCC), el desenvolupament i animació d'una plataforma en línia de participació ciutadana transfronterera i
el desenvolupament i actualització contínua d'un quadre de comandament per a supervisar l'evolució dels indicadors de l'estratègia
Augment del nivell de conscienciació de tota la societat sobre l'especial vulnerabilitat de la serralada pirinenca a l'efecte del CC. Un major compromís dels Territoris en el desenvolupament d'iniciatives i accions per a l'acció climàtica a llarg termini. Augment de la visibilitat territorial, europea i internacional dels Pirineus com biorregión virtuosa en la cooperació per a l'acció climàtica. Augment de la conscienciació i de l'interès de la població pel seguiment dels impactes del canvi climàtic. Edició del BCCIPYR sobre la situació anual del canvi climàtic als Pirineus.
Incorporació de nous i innovadors recursos de suport a l'adaptació en la Plataforma Integrada de Recursos per a l'Acció Climàtica EPiCC, així com l'actualització contínua dels principals indicadors de canvi climàtic als Pirineus
. En concret: Desenvolupament de capes cartogràfiques d'una nova base de dades climàtics en base diària amb anomalies de temperatura, precipitació, neu, velocitat del vent per a tots els Pirineus; desenvolupament i actualització periòdica de nous indicadors socioeconòmics sobre l'impacte del canvi climàtic als Pirineus; desenvolupament d'una eina d'anàlisi per a consultes a mesura sobre el canvi climàtic en una zona dels Pirineus (Geoportal EPiCC-*OPCC); nous indicadors socioeconòmics sobre l'impacte del canvi climàtic als Pirineus.

Aconseguir una gestió reeixida del projecte significa obtenir els objectius del projecte dins del termini i en la forma escaient, amb els recursos definits en la proposta, garantint la seva qualitat.
Considerant que totes les activitats relacionades amb les qüestions tècniques i administratives es realitzen amb èxit, els resultats seran:

L'organització de les reunions del consorci
El lliurament d'informes i lliurables inclosos en el projecte a CINEA/Comissió Europea.

En concret, està prevista la presentació d'un informe intermedi (3 mesos després de l'execució de la 1a fase), i un informe final al final del projecte que contindrà una descripció detallada de totes les activitats i resultats obtinguts.

Destacar davant els responsables polítics la importància d'aconseguir sinergies entre fons i accions complementàries per a desenvolupar plans més intensius i eficaços per a l'adaptació al canvi climàtic amb un manual metodològic que pugui servir com a guia per a futurs projectes.
Fomentar la cooperació entre els responsables polítics a tots els nivells (regional, nacional i europeu), per a una millor coordinació
de les accions climàtiques en les zones de muntanya o altres llocs.
La cooperació efectiva entre els responsables polítics per a futurs projectes complementaris: el projecte espera sumar almenys 15 activitats de finançament complementari durant la durada del projecte LIFE PYRENEES4CLIMATE.

La simplificació de la cooperació entre replicants mitjançant la publicació del mapa de possibles parts interessades i replicadors.
El manual del pla de transferibilitat i replicació i el manual de lliçons apreses, que s'espera que faciliti el desenvolupament de polítiques en zones muntanyenques transfrontereres.
Catalitzar la creació de xarxes, amb parts interessades especialitzades i homòlogues i amb altres projectes (centrats principalment en les zones de muntanya transfrontereres).

Fitxa sintètica del projecte

 

Informació bàsica

Convocatòria: LIFE-2022-STRAT-*two-*stage – Strategic Integrated Projects - Climate Action Número de proposta: 101104957
Data d'inici del projecte: 1 octubre 2023
Data de finalització (prevista) del projecte: 31 abril 2031
Pressupost total presentat: 19 829 877,72 €
Finançament sol·licitat a la UE: 11 897 926,60 €
Taxa de finançament: 60% de subvenció

 

Socis del projecte

El projecte LIFE PYRENEES4CLIMA compta amb 40 socis beneficiaris, 6 entitats afiliades i 8 socis associats.

Région Nouvelle-Aquitaine / Departamento de medio ambiente y turismo, Gobierno de Aragón / Departament d’acció climàtica, alimentació i agenda rural / Sociedad Pública de Gestión ambiental ihobe S.A. / Région Occitanie / Comunidad foral de Navarra - Gobierno de Navarra / Servei meterològic de catalunya / Météo-France / Agencia Estatal Consejo superior de Investigaciones Científicas / Syndicat mixte Conservatoire Botanique pyreneen / Agence des Pyrénées / Centro de investigación ecológica y aplicaciones forestales / GEIE forespir /Agrupación europea de cooperación territorial
Pirineos-Pyrénées / Universitat de Barcelona / Reseau Education Pyrenees Vivantes / Navarra de suelo y vivienda S.A. / Association des chambres d’agriculture des Pyrenees / ANA-Conservatoire d’ Espaces Naturels Ariege / Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées / Asociación BC3 Basque Centre for Climate Change - klima aldaketa ikergai / Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement la mobilité et l’amenagement / Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón / Centre National de la Recherche Scientifique / Université de Pau et des Pays de l’Adour / Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón / Gestión Ambiental de Navarra S.A / Institut Cartografic i Geologic de Catalunya / Instituto Vasco de Investigación y desarrollo agrario S.A. / Nature en Occitanie / Navarra de Infraestructuras Locales S.A. / Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa / Fundación Observatorio del Ebro / Parc National des Pyrénées / Sociedad Española de Ornitología / Universitat Autónoma de Barcelona / Universidad de Navarra / Universitat Politecnica de Catalunya / Universidad Pública de Navarra / Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles. 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar