OPCC ADAPYR

Esteu aquí

Mecanisme de financament: 
Poctefa Interreg 65%
Data d'inici: 
01/01/2020
Cap de fila: 
Comunitat de Treball dels Pirineus
Nom de la coordinadora: 
Eva García Balaguer
Persona de contacte: 
Eva García Balaguer
Enviar un missatge: 

Objectius del projecte

 

El projecte OPCC ADAPYR té com a objectiu principal preparar el territori per millorar-ne l’adaptació i augmentar-ne la resiliència davant els desafiaments del canvi climàtic. Per a això, s’ha focalitzat en tres eixos principals d’acció:

 1) l’OBSERVACIÓ de dades sobre els efectes del canvi climàtic en les àrees clau del Pirineu: recursos hídrics, criosfera, fauna, flora, boscos i riscos naturals.

 2) la CAPITALITZACIÓ de la informació disponible (projectes ja programats) per recollir-la en eines adaptades a les demandes concretes dels diferents agents del territori.

3) la TRANSFERÈNCIA del coneixement produït al territori, als seus agents locals i a la població en general.

Per a això, el projecte ha assolit la consecució d’una sèrie d’objectius específics per:

 • Consolidar el treball col·laboratiu d’observació i investigació als dos costats del Pirineu, amb la definició dels indicadors bàsics d’impacte del canvi climàtic.
 • Elaborar la primera Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic, en harmonia amb la resta d’estratègies territorials en la matèria.
 • Transferir el coneixement a través de processos participatius que permetin identificar necessitats d’informació i generar informació clau per als principals sectors socioeconòmics dels Pirineus (agropastoralisme, turisme, energia, salut).
 • Buscar fórmules de col·laboració amb organismes competents i possibles fonts de finançament per mantenir les xarxes d’observació del canvi climàtic als Pirineus a llarg termini.
 • Comunicar i donar suport a la presa de decisions dels diferents agents implicats.
 • Donar més visibilitat al Pirineu, a les especificitats i les necessitats d’aquest territori davant el canvi climàtic i global.

 

Accions i resultats

OBSERVACIÓ

Resultats

 • Mapatge d’actors i consultes tècniques sobre les necessitats d’informació;
 • Fórmules per assegurar el seguiment d’indicadors d’impacte del canvi climàtic a llarg termini (entrevistes, enquestes i indagacions sobre perennització d’una xarxa bàsica d’indicadors i signatura d’acords de col·laboració);
 • Valoració dels resultats del projecte OPCC2, els projectes associats de la 1a i la 2a convocatòria i altres projectes de l’Eix 2 programats en la 3a convocatòria POCTEFA, amb més de 250 capes cartogràfiques generades, que es poden descarregar al geoportal.
 • Informes de seguiment d’indicadors d’impacte del canvi climàtic en ecosistemes sensibles d’alta muntanya com ara llacs, torberes i glaceres;
 • Dinamització i seguiment de la xarxa de ciència ciutadana Phénoclim i REPLIM
 

Resum i objectius:

L’acció d’OBSERVACIÓ respon a l’objectiu específic de millorar el coneixement sobre canvi climàtic al Pirineu: bases climàtiques, vulnerabilitats, impactes i riscos en els sistemes naturals i humans.


Fitxa evolució de les glaceres (variació de superfície i espessor) al massís de la Maladeta, entre 1990 i 2020. Font: fitxa generada per l’IPE CSIC i disponible al geoportal OPCC, secció glaceres. https://www.opcc-ctp.org/es/geoportal

 

Els objectius concrets d’aquesta acció han estat identificar les necessitats reals d’informació sobre canvi climàtic que necessiten els agents del territori pirinenc. Això ha permès seleccionar indicadors significatius sobre les diferents temàtiques estudiades (clima, recursos hídrics, criosfera, fauna, flora, boscos i riscos naturals) provinents d’altres projectes per capitalitzar-los i fer-los accessibles al portal i geoportal d’informació de l’OPCC.


Percentatge de canvi en la recàrrega de l’aqüífer mitjana anual per a l’horitzó 2041-2070 respecte de 1981 - 2010, sota l’escenari RCP 8.5: mitjana de nou models GCM/RCM considerats (6 simulacions SWAT + 3 simulacions SASER). El que està ratllat indica sota nivell d’acord entre les simulacions (menys del 80% de simulacions concorden en el signe del canvi).  Font: Geoportal OPCC a partir de dades del projecte PIRAGUA. https://www.opcc-ctp.org/es/geoportal


Tendència dels dies de gelades (nombre de dies de gelades per any) als Pirineus (des de 1960 fins a 2020). Font: geoportal OPCC a partir de dades del projecte CLIMPY. https://www.opcc-ctp.org/es/geoportal

D’altra banda, aquesta acció ha aconseguit mantenir el seguiment bàsic dels indicadors d’impacte del canvi climàtic en fenologia (cicle de vida d’espècies forestals, flora i fauna), ecosistemes vulnerables (llacs, torberes, glacials) i recursos naturals (recursos hídrics) a través del seguiment d’indicadors seleccionats i amb el suport d’accions de ciència ciutadana com Phénoclim.


Mapa de vigilància climàtica relativa del Quercus pyrenaica. Consulta els mapes de vigilància climàtica relativa per a les 13 espècies més comunes dels boscos pirinencs al geoportal OPCC, secció de boscos. https://www.opcc-ctp.org/es/geoportal

 

ADAPYR també ha potenciat la recerca de fórmules de perennització de les observacions en col·laboració amb les autoritats competents de cada temàtica per assegurar el seguiment mínim d’indicadors d’impacte del canvi climàtic a llarg termini a la serralada.

En aquesta línia, ADAPYR ha aconseguit la signatura d’acords bilaterals per compartir les dades climàtiques al territori CTP, amb AEMET, Euskalmet, Météo France, Servei Meteorològic de Catalunya i el Servei Meteorològic d’Andorra. A més de suposar una fita en la cooperació per l’acció climàtica al Pirineu, aquests acords permeten mantenir actualitzada l’actual base de dades climàtica transfronterera i homogeneïtzada, que és base per a l’estudi del canvi climàtic al Pirineu.

Conclusions

L’adaptació al canvi climàtic requereix informació científica fiable i d’àmplia cobertura temporal sobre els efectes d’aquest fenomen complex. Per a això, cal mantenir els sistemes d’OBSERVACIÓ a llarg termini, ja que són imprescindibles per disposar de la informació clau per generar i seguir els indicadors de canvi climàtic. La perennització d’aquestes xarxes i iniciatives d’observació transfronterera, més enllà de la vida dels projectes que les han propiciades, és un desafiament que es troba a la base de l’estratègia de l’OPCC.

 

CAPITALITZACIÓ

Resultats:

 • Cocreació de la primera Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic EPiCC partint de les polítiques regionals existents;
 • Línies guia per a la planificació local en matèria de canvi climàtic al Pirineu: governança climàtica de l’escala local a la regional;
 • Línies guia per a la integració de l’adaptació al canvi climàtic en els plans de gestió de l’aigua;
 • Línies guia per a l’elaboració de plans de gestió forestal adaptativa;
 • Líníes guia per incorporar l’adaptació al canvi climàtic als Plans de conservació de la flora i la fauna vulnerables;
 • Eina en línia de recomanacions d’adaptació;
 • Ampliar i valorar les bones pràctiques d’iniciatives d’adaptació al canvi climàtic;
 • Suports tècnics (13) i experimentacions (5) sobre restauració ecològica de terres i formacions vegetals (ECOVARS) i generació de la guia per a la multiplicació d’espècies vegetals.
 

Resum i objectius:

L’acció de capitalització respon a l’objectiu específic de fomentar la innovació mitjançant accions concretes en matèria de canvi climàtic, des de la capitalització de resultats i projectes reeixits. L’objectiu d’aquesta acció ha estat plasmar els coneixements adquirits sobre canvi climàtic en eines operatives que permetin facilitar als territoris i als seus agents socioeconòmics la presa de decisions per impulsar la governança climàtica i augmentar la resiliència. Per assolir l’esmentat objectiu s’ha desenvolupat i aprovat, per part dels set territoris de la CTP, la primera Estratègia Pirinenca d’Adaptació al Canvi Climàtic (EPiCC).

Després d’un ampli procés participatiu de més de dos anys en el qual han participat prop de 400 persones, l’EPiCC es reafirma com el full de ruta transfronterer que reuneix els set territoris pirinencs entorn de cinc grans àrees de cooperació en la lluita contra el canvi climàtic. Aquest document ha establert el marc estratègic per al desenvolupament del pla d’acció de l’OPCC a llarg termini, començant pel desenvolupament d’un pla operatiu 2023-2030.


EPiCC. La primera Estratègia d’adaptació al canvi climàtic en una bioregió de muntanya transfronterera. Descarregueu el document aquí:  https://www.opcc-ctp.org/es/proyecto/epicc

 

D’altra banda, ADAPYR també ha desenvolupat eines de suport i consulta sobre adaptació per a les persones que prenen decisions sobre les diferents temàtiques clau al Pirineu.

En concret, en el context del projecte s’han publicat les línies guia per a l’adaptació al canvi climàtic en la gestió resilient dels recursos hídrics, línies guia de gestió forestal adaptativa, línies guia per a la gestió i la conservació de la fauna i flora pirinenques i unes línies guia per incloure l’adaptació al canvi climàtic en la planificació local dels municipis pirinencs. Com a eina complementària, també s’ha creat una cercador de recomanacions que posa a disposició de la població les principals recomanacions sectorials clau sorgides de les guies, en un format digital i interactiu, que s’anirà actualitzant al llarg del temps.


Línies guia per a l’adaptació i eina en línia de recomanacions.  Consulteu l’eina de recomanacions d’adaptació de l’OPCC i descarregueu les línies guia aquí: https://www.opcc-ctp.org/es/proyecto/opcc-adapyr

 

L’acció de CAPITALITZACIÓ també ha permès el desenvolupament evolutiu del portal de bones pràctiques d’adaptació al canvi climàtic de l’OPCC, en el qual s’han inclòs 32 bones pràctiques noves amb les seves respectives càpsules audiovisuals autoexplicatives.


Eina de bones pràctiques d’adaptació OPCC ADAPYR. Consulteu les bones pràctiques d’adaptació ADAPYR i els vídeos a la secció d’eines de la pàgina web de l’OPCC: https://www.opcc-ctp.org/es/buenas-practica .

 

Conscients que passar de la teoria a la pràctica no sempre és senzill, aquest portal vol ser una finestra d’experiències d’adaptació reeixides, innovadores i replicables a totes les regions de la serralada pirinenca. Entre les bones pràctiques del portal, el projecte OPCC ADAPYR ha donat suport a l’enfocament ECOVARS per a la restauració ecològica de terres i formacions vegetals mitjançant assessorament en els treballs de camp i les accions de capacitació.


L’abans i el després de la restauració ecològica mitjançant revegetalització amb espècies locals d’un talús afectat per esllavissaments de terra fent servir l’enfocament ECOVARS, a Gasòst, Migdia-Pirineus. Font: CBNPMP

 

Conclusions:

L’aprovació de l’EPiCC ha suposat una fita en la cooperació transfronterera per l’acció climàtica en l’àmbit europeu. Amb més de 350 actors involucrats en la seva creació, aquest document, així com el seu primer Pla Operatiu 2023-2050, elaborat també en el marc del projecte, defineix el full de ruta de l’OPCC a mitjà i llarg termini. Es tracta d’una iniciativa innovadora fruit de més d’una dècada de treball en xarxa i cooperació que reflecteix el compromís dels set territoris de la CTP en matèria d’acció climàtica transfronterera i de muntanya.

D’altra banda, gràcies al treball científic en xarxa a través dels projectes temàtics de l’esfera de l’OPCC, s’han elaborat les línies guia temàtiques per a l’adaptació. Documents que s’han complementat amb el cercador de recomanacions d’adaptació, que representa la voluntat de proporcionar eines sintètiques, però operatives, que permetin millorar el procés d’adaptació i la resiliència dels sectors pirinencs més vulnerables al canvi climàtic. En aquesta línia, també és imprescindible posar de relleu iniciatives reeixides en matèria d’adaptació en zones de muntanya. Per això, el projecte ADAPYR ha suposat un pas més en el desenvolupament evolutiu de la base de dades de bones pràctiques OPCC, amb noves experiències reeixides, accions més concretes i amb resultats tangibles, valorables i quantificables. Aquesta ampliació incorpora noves àrees temàtiques com l’energia, la salut, la governança climàtica local i l’ordenació del territori.

 

TRANSFERÈNCIA

Resultats:

 • Evolució i manteniment del portal d’informació i del geoportal de l’OPCC;
 • Elaboració del butlletí anual del clima i el seu impacte als Pirineus (BICCPIR);
 • Elaboració d’indicadors significatius per als sectors socioeconòmics (extrems climàtics, recursos hídrics, agronòmics, turisme de neu);
 • Activitats de sensibilització i educació ambiental;
 • Participació en xarxes de treball, tallers sectorials i territorials dins i fora del Pirineu.
 

Resum i objectius:

L’acció de transferència respon a l’objectiu específic d’assegurar la transferència de recomanacions i resultats dels treballs de l’OPCC als actors sectorials enllaç per permetre una millor adaptació i resiliència del territori del Pirineu. Els objectius concrets en aquesta acció de TRANSFERÈNCIA han estat 1) traslladar el coneixement produït sobre canvi climàtic al territori i als seus agents i 2) Millorar la percepció i les actituds respecte del canvi climàtic per part de la població i els agents locals.

Entre els resultats clau d’aquesta acció hi ha l’actualització i el manteniment del portal i el geoportal d’informació sobre canvi climàtic amb noves funcionalitats, fruit de l’evolució de l’actual portal del projecte OPCC2. Gràcies als esforços en manteniment evolutiu, ADAPYR ha aconseguit perennitzar la informació clau sobre canvi climàtic produïda als Pirineus més enllà de la durada dels projectes, a través del geoportal d’informació cartogràfica i el portal d’informació en cinc idiomes.  En concret, s’han inclòs més de 350 noves capes d’informació cartogràfica sobre indicadors d’impactes del canvi climàtic, així com la base de dades climàtica homogeneïtzada i actualitzada per a tot el territori pirinenc transfronterer. El geoportal de l’OPCC és, ara més que mai, el repositori de referència de dades climàtiques i indicadores sectorials de l’impacte del canvi climàtic en boscos, recursos hídrics, flora i com a novetat també de fauna, criosfera i riscos naturals per al territori del Pirineu.


Captura de pantalla de l’eina d’anàlisi del geoportal OPCC, apartat temperatura mensual dels ivons. Cada llac i torbera de la xarxa té associada una fitxa explicativa que es pot descarregar en diversos idiomes. Font: geoportal OPCC a partir de dades del projecte REPLIM. https://www.opcc-ctp.org/es/geoportal

 

Una altra de les fites de l’acció de TRANSFERÈNCIA ha estat el butlletí anual sobre les dades climàtiques i dels seus impactes més destacables (BICCPIR). El BICCPIR és, sens dubte, un exercici de síntesi que permet reflectir els principals resultats de l’acció d’OBSERVACIÓ, a tall de fotografia anual de com està afectant el canvi climàtic a la bioregió pirinenca.


 Imatge del primer butlletí anual BICCPIR desenvolupat gràcies al projecte OPCC ADAPYR. https://www.opcc-ctp.org/es/proyecto/opcc-adapyr

 

D’altra banda, i conscients de la importància de generar informació que respongui a la necessitats específiques dels sectors socioeconòmics, l’OPCC ADAPYR ha indagat en l’elaboració d’indicadors significatius per als àmbits clau i més sensibles al canvi climàtic a la serralada (extrems climàtics, índexs sectorials específics, indicadors de disponibilitat de recursos hídrics, agronòmics, turisme de neu i salut).

Amb aquests productes, es persegueix millorar la percepció i les actituds de la ciutadania davant el canvi climàtic. Per a això, ha estat imprescindible donar-se suport en iniciatives innovadores en matèria de sensibilització i educació ambiental dirigides a la població en general i relacionades amb la participació activa de les entitats sòcies de l’OPCC ADAPYR en xarxes, tallers, fòrums i grups de treball professionals especialitzats en canvi climàtic.

Entre aquestes accions i resultats cal esmentar el desenvolupament d’un Programa Operatiu vinculat a l’Estratègia Pirinenca d’Educació Ambiental, que s’emmarca dins l’EPiCC, l’Scape game sobre canvi climàtic o la producció audiovisual immersiva per a la valoració de l’Informe OPCC 2018, destinada a fer arribar a tots els públics els missatges clau de la comunitat científica.


Síntesi de l’audiovisual de valoració de l’informe sobre el canvi climàtic als Pirineus OPCC 2018.

Conclusions:

És important produir eines i informació rellevant per millorar la resiliència de la serralada, però encara ho és més posar-la a disposició de la societat de manera eficaç i perenne. Per això, és imprescindible identificar els canals i els mecanismes més adequats per a la transferència de tota la informació generada pels projectes europeus, fins i tot més enllà de la seva durada. En aquest sentit, l’OPCC, a través del projecte ADAPYR, s’ha compromès a continuar desenvolupant i a mantenir la seva plataforma de referència sobre canvi climàtic als Pirineus actualitzant la informació disponible i afegint noves eines de referència. Per a això, també és crucial generar productes com el butlletí BICCPIR, que permeten transmetre de manera sintètica una fotografia periòdica sobre els efectes del canvi climàtic a la bioregió pirinenca. Una altra de les claus per transferir eficaçment és saber adaptar els missatges i la informació als diferents públics objectiu, començant per la correcta elecció dels canals més adequats per fer-ho. Per això, ADAPYR ha apostat pel desenvolupament d’activitats i productes innovadors en educació i sensibilització ambiental, o per les consultes directes als sectors socioeconòmics per identificar necessitats i produir informació sectorial específica.

 

COMUNICACIÓ

Resultats:

 • Publicació de notícies i butlletins periòdics al web de l’OPCC;
 • Publicació de notícies i mencions en els mitjans de comunicació (notes de premsa i dossier de premsa);
 • Taller web en el maneig del geoportal OPCC;
 • Seminari web sobre restauració ecològica de terres i formacions vegetals ECOVARS, 1 vídeo i 1 fitxa tècnica;
 • Seminaris web ADAPYR Respon 1 i ADAPYR Respon 2 (seminari de llançament);
 • Seminaris temàtics #JUEVESPIRENAICOS (5 seminaris web);
 • Càpsules audiovisuals sobre el canvi climàtic (6);
 • Documental “Al paso del hielo”.
 

 

Resum i objectius:

No serveix per a res generar informació i productes estratègics per a l’adaptació si no som capaços de mantenir informada a la ciutadania sobre els assoliments i els avenços en la matèria. El repte del projecte ADAPYR és, en essència, aconseguir un canvi en les actituds i els comportaments de la societat (tant de la ciutadania com de les persones gestores del territori i les que prenen decisions) per promoure un estil de vida saludable i resilient.

El projecte OPCC ADAPYR ha apostat per una estratègia de comunicació ambiciosa fonamentada en quatre objectius concrets:

 1. Informar el públic especialitzat en relació amb els nous coneixements sobre canvi climàtic adquirits a través de l’OPCC ADAPYR;
 2. Mantenir informat el públic general sobre els fets més rellevants en relació amb els efectes del canvi climàtic al Pirineu;
 3. Assegurar que els productes innovadors desenvolupats pel projecte OPCC ADAPYR arriben als agents sectorials del territori;
 4. Transmetre els resultats del projecte OPCC ADAPYR de manera que siguin útils per a la presa de decisions i l’actuació dels agents públics i privats del territori davant el canvi climàtic.

Per a la consecució del primer objectiu, cal destacar l’organització d’una sèrie de seminaris temàtics anominats els #JUEVESPIRENAICOS.

 

Programa dels seminaris web temàtics #JUEVESPIRENAICOS en què van participar més de 400 persones. Visita els vídeos de les jornades al canal de YouTube de l’OPCC: https://www.opcc-ctp.org/es/noticia/damos-bienvenida-al-2021-un-resumen-jueves-pirenaicos

Durant dos mesos, el projecte OPCC ADAPYR va organitzar una sèrie de seminaris web (5) protagonirzats per experts temàtics de la xarxa científica de l’OPCC per aprofundir en l’impacte del canvi climàtic en els recursos hídrics, els ecosistemes sensibles, el clima, la flora i els boscos. Durant cadascuna de les jornades es van desgranar els resultats de projectes anteriors de l’esfera de l’OPCC (CLIMPY, CANOPEE, REPLIM, FLORAPYR i PIRAGUA) i es van avançar resultats preliminars dels estudis en curs a ADAPYR, fet que va fomentar la capacitació i la transferència de coneixement als sectors. Amb més de 400 participants, aquesta sèrie de seminaris web va suposar un èxit de participació en plena crisi COVID.

Una altra de les apostes d’ADAPYR per a la consecució d’aquest objectiu ha estat la producció de sis píndoles audiovisuals sobre el canvi climàtic als Pirineus i del documental “Al paso del hielo”: sens dubte una visió diferent per entendre l’evolució recent de les glaceres pirinenques i els canvis associats. Tot aquest material audiovisual està disponible al canal de YouTube de l’OPCC (https://www.youtube.com/channel/UCWCLPJjcTuZmxWlaQ3qz99g).

Per aconseguir el segon objectiu, ADAPYR ha definit i implementat un pla de comunicació que inclou des de la publicació periòdica de notícies i butlletins d’informació a la pàgina web del projecte (més de 40), a la definició de continguts i publicacions en xarxes socials com ara Twitter, Facebook i LinkedIn.

 

Consulta els més de 50 vídeos ADAPYR al canal de YouTube de l’OPCC: https://www.youtube.com/channel/UCWCLPJjcTuZmxWlaQ3qz99g/videos?view=0&sort=dd&flow=grid

 

A més, s’han enviat dotze notes de premsa als mitjans de comunicació i dos dossiers de premsa del projecte. Gràcies a aquestes accions, els socis d’ADAPYR han concedit nombroses entrevistes en els mitjans de comunicació i han aconseguit un impacte mediàtic sense precedents.

Per a la consecució del tercer i el quart objectiu, s’han dut a terme consultes bilaterals amb els principals representants dels sectors més vulnerables al canvi climàtic. A més, s’ha mantingut una estreta col·laboració amb els tècnics en canvi climàtic dels set territoris de la CTP (més de deu reunions de Comitè tècnic), de manera que s’ha assegurat una comunicació fluida i la transferència eficient dels principals resultats i eines generades gràcies al projecte. En aquesta línia es pot destacar l’organització del seminari ECOVARS sobre restauració ecològica de terres i formacions vegetals, així com un seminari web sobre el maneig del geoportal OPCC.


Programa del seminari ECOVARS sobre restauració ecològica de sòls: https://www.opcc-ctp.org/es/newsletter/webinario-ecovars

 

Conclusions:

L’OPCC ADAPYR ha estat el projecte federador sobre canvi climàtic al Pirineu. Ha permès establir les bases per perpetuar l’OPCC com a iniciativa de cooperació a l’acció climàtica, més enllà de la durada del projecte. Gràcies al manteniment de la xarxa d’observació bàsica, la signatura d’acords de col·laboració, la capitalització d’informació clau de la xarxa OPCC i a l’aprovació de l’EPiCC, el projecte OPCC ADAPYR ha marcat un abans i un després en la cooperació per l’acció climàtica a la bioregió pirinenca.

Socis

 • La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP);
 • la Estación Experimental de Aula Dei - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEAD-CSIC);
 • Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM);
 • FORESPIR;
 • Conservatoire botanique pyrénéen agréé Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées;
 • Instituto Pirenaico de Ecología - Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPE-CSIC);
 • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS);
 • la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO);
 • la Sociedad Pública Vasca de Medio Ambiente (IHOBE);
 • la Sociedad Pública Navarra (NASUVINSA);
 • el Servei Meteorologic de Catalunya (SMC);
 • Centre d'estudis de la neu i de la muntanya de l’Institut d’Estudis Andorrans, (CENMA).

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar